Thủ Thuật Access

Thế Giới Thủ Thuật với Access

Archive for the ‘Unicode’ Category

Hàm đọc số dùng mã Unicode trong Access

Posted by Noname trên 07.12.2009

Do môi trường VBA chưa hỗ trợ Unicode đầy đủ nên việc thiết lập hàm đọc số tiếng Việt với mã (font) Unicode trong Access cũng như Excel có khó khăn. Bài viết này giới thiệu một cách thiết lập hàm đọc số dùng font Unicode trong Access (bạn cũng có thể áp dụng trong Excel, VB…).


Các bước thực hiện như sau:
1. Mở CSDL Access.
2. Tạo một form đặt tên là FormTam, trên FormTam tạo hai label:
LabSo, nhập chuỗi: “không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mốt lẻ lăm mươi mười trăm ”, cuối chuỗi có một khoảng trắng.
LabDonvi, nhập chuỗi: “đồng. nghìn triệu tỷ”, cuối chuỗi cũng có khoảng trắng.
3. Trong Module, nhấn New để tạo mới một module với tên mặc định là Module1. Sau đó nhấn Design để vào cửa sổ soạn code và nhập đoạn mã sau:
Khai báo 2 biến toàn cục là 2 mảng chứa chuỗi ký tự số và chuỗi đơn vị được lấy từ LabSo và LabDonvi thông qua thủ tục Docchu và Docdonvi.

Public Solay(0 To 15) As String
Public Donvilay(0 To 4) As String
Private Sub Docchu() ‘Lấy chuỗi chữ số từ LabSo đặt vào mảng Solay
Dim tp, Stp, ii
ii = 0: tp = Form_FormTam.LabSo.Caption
Stp = InStr(tp, “ “)
Do While Stp <> 0
Solay(ii) = Left(tp, Stp)
tp = Right(tp, Len(tp) – Stp)
1Stp = InStr(tp, “ “)
ii = ii + 1
Loop
End Sub

””’

Private Sub Docdonvi() ‘Lấy chuỗi đơn vị từ LabDonvi đặt vào mảng Donvilay
Dim tp, Stp, ii
ii = 0: tp = Form_FormTam.LabDonvi.Caption
Stp = InStr(tp, “ “)
Do While Stp <> 0
Donvilay(ii) = Left(tp, Stp)
tp = Right(tp, Len(tp) – Stp)
Stp = InStr(tp, “ “)
ii = ii + 1
Loop
End Sub

‘Tạo hàm đọc số:

Public Function DocVND(Sodoc As String) As String
If Len(Sodoc) > 12 Then
DocVND = “So qua lon qua hang tram ty. Hay xem lai!”
Exit Function
End If
Sodoc = Round(Sodoc, 0)
Dim Cht As String
Dim fg0 As Boolean
Dim fg1 As Boolean
Dim So As String
Dim ch As String
Dim tp As String
Dim i As Byte
Dim dv
Dim chs
Docchu Gọi hàm đọc chữ số
chs = Solay
Docdonvi Gọi hàm đọc đơn vị
dv = Donvilay
Do While Sodoc <> “”
Cht = “”
If Len(Sodoc) <> 0 Then
If (Len(Sodoc) >= 3) Then
So = Right(Sodoc, 3)
Else
So = Right(Sodoc, Len(Sodoc))
End If
Sodoc = Left(Sodoc, Len(Sodoc) – Len(So))
If Left(So, 1) = “0” And Mid(So, 2, 1) = “0” And Right(So, 1) = “0” Then
ch = ch
Else
If Len(So) = 3 Then
If Left(So, 1) <> “ “ Then
Cht = chs(Left(So, 1)) + chs(15)
End If
So = Right(So, 2)
End If
If Len(So) = 2 Then
If Left(So, 1) = “0” Then
If Right(So, 1) <> “0” Then
Cht = Cht + chs(11)
End If
fg0 = True
Else
If Left(So, 1) = “1” Then
Cht = Cht + chs(14)
Else
Cht = Cht + chs(Left(So, 1)) + chs(13)
fg1 = True
End If
End If
So = Right(So, 1)
End If
If Right(So, 1) <> 0 Then
If Left(So, 1) = “5” And Not fg0 Then
If Len(tp) = 1 Then
Cht = Cht + chs(4)
Else
Cht = Cht + chs(12)
End If
Else
If Left(So, 1) = 1 And Not (Not fg1 Or fg0) And Cht <> “” Then
Cht = Cht + chs(10)
Else
Cht = Cht + chs(Left(So, 1))
End If
End If
End If
ch = Cht + dv(i) + ch
End If
i = i + 1
End If
Loop
If Right(Trim(ch), 1) <> “.” Then
ch = ch + dv(0)
End If
DocVND=UCase(Left(ch, 1))&Mid(ch,2)
End Function

Ở đây tôi không phân tích hàm đọc số bởi TGVT đã có bài về vấn đề này (TGVT A 3/2001, t.76; 7/2001, t.88).
4. Sử dụng hàm DocVND
Tạo một Textbox có tên là Text1, nhấn phải lên Text1 chọn Build Event, trong Choose Builder chọn Code Builder và nhấn OK. Cửa sổ Microsoft VB hiện ra, nhập đoạn code sau:

Private Sub Text1_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Ketqua.Caption = DocVND(Text1.Text)
End Sub

Mở form, nhập vào các con số và gõ Enter, bạn sẽ có kết quả như hình. Mã nguồn chương trình có thể tải về tại website của TGVT – PCW VN.

DownLoad Demo

————————————-
Trên đây là bài mình đăng nguyên văn từ báo PC-Word. Mình cũng xin góp ý với chương trình này : Thay vì làm bước:

2. Tạo một form đặt tên là FormTam, trên FormTam tạo hai label:
LabSo, nhập chuỗi: “không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mốt lẻ lăm mươi mười trăm ”, cuối chuỗi có một khoảng trắng.
LabDonvi, nhập chuỗi: “đồng. nghìn triệu tỷ”, cuối chuỗi cũng có khoảng trắng.

 Ta có thể thay bằng cách tạo 1 table và lưu các giá trị trên vào. Sau đó gọi ra bằng 1 biến chuỗi hoặc hàm Dlookup tùy ý. Như vậy, ta có thể gọi hàm đọc số bất cứ đâu mà không cần tạo formTam

Advertisements

Posted in Function, Unicode, VBA | 4 Comments »

Chuyển chữ thường thành chữ Hoa

Posted by Noname trên 14.11.2009

Hỏi: Tôi làm chương trình qlý SV, vô ý lúc nhập tên toàn nhập chữ thường, tôi muốn tạo một hàm có thể in hoa tất cả mẫu tự đầu của từng từ trong trường văn bản thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Hàm của bạn làm như sau:
Function Inhoachucaidau (Word as Variant) as String
   Dim temp as string, C as string, OldC as String, X as integer
   If IsNull(Word) then
      Exit Function
Else


   temp = CStr(LCase(Word)
   OldC = ” ”
   For X = 1 to Len(temp)
      C= Mid(temp, X, 1)
      If C >= “a” and C <= “z” and (OldC < “a” or OldC > “z”) then
         Mid(temp, X, 1) = UCase(C)
      End If
      OldC = C
   Next X
   Inhoachucaidau = temp
End If
End Function
Lúc các bạn sử dụng thì thay đổi trường Control Suorce thành
= Inhoachucaidau([text field_của bạn])

Posted in Thủ Thuật, Unicode, VBA | 5 Comments »

Thay thế báo lỗi tiếng Anh bằng tiếng Việt

Posted by Noname trên 14.11.2009

Thường khi thao tác với Access, bạn hay gặp các câu báo lỗi bằng tiếng Anh, thay vào đó, bạn muốn khi gặp lỗi tương tự thì phải báo bằng tiếng Việt.
Ta làm như sau:
1) Đầu tiên bạn download file AccessAndJetErrors.zip từ :
http://www.access-programmers.co.uk/…1&d=1055362440
Giải nén và mở file AccessAndJetErrors.mdb, mở table tAccessAndJetErrors bạn sẽ thấy table này có 2 Field : ErrorCode ErrorString. Table này liệt kê hầu hết các lỗi của Access, Ví dụ : bạn tìm trong table này record có ErrorCode là 2113 sẽ thấy ErrorString chính là câu báo lỗi trên.


2)Như vậy ta đã biết câu báo lỗi trên có errorcode là 2113, bây giờ ta tạo thủ tục trên form :

Code:
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

Const SaiDuLieu = 2113
Const Rong = 2107 ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
Const TaoLao = 1670 ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
Dim strMsg As String

Select Case DataErr
Case SaiDuLieu
Response = acDataErrContinue
strMsg = "Bạn kiểm tra lại dữ liệu nhập. "
MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
Case Rong
Response = acDataErrContinue
strMsg = "Bạn không được để trống số lượng, đơn giá"
MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
Case else
Response = acDataErrContinue
strMsg = "Có một lỗi phát sinh "
MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
End Select

End Sub

Vậy là xong !

Bạn lưu ý: bằng cách này bạn có thể thay thế hầu hết các câu báo lỗi tiếng Anh trên Forrm bằng tiếng Việt ngon lành. Khi thiết kế Form, Bạn nhập tầm bậy tầm bạ trên Form để tìm tất cả các câu báo lỗi bằng tiếng Anh, mở Table AccessAndJetErrors tìm ErrorCode của các câu báo lỗi đó và đưa vào trong thủ tục Form_Error

(hungtano)

Posted in Thủ Thuật, Unicode, VBA | 1 Comment »

Msgbox dùng Unicode Tiếng việt

Posted by Noname trên 11.11.2009

Gần đây 1 số bạn ở các forum hay hỏi làm cách nào để hiện câu thông báo kiểu msgbox bằng tiếng Việt.
Có 1 số bạn hướng dẫn theo nhiều cách, tuy nhiên mình thấy vẫn chưa hợp lý:
Cách 1: chỉnh Regional and Language Options thành Tiếng Việt.
Cách này chưa hợp lý ở kiểu gõ và sẽ bị lỗi ở hệ thống bàn phím dùng số.
Cách 2: thay đổi font hệ thống trong thẻ Appearance. Chuyển thành font TCVN3 hay VNI. Sau khi đóng chương trình, hệ thống sẽ trả về lại như cũ.


Cách này đáp ứng được nhu cầu gõ tếng Việt. Nhưng các ứng dụng khác của toàn windows có liên quan msgbox sẽ bị ảnh hưởng.( thường là Unicode tiếng Việt không đọc được hoặc xấu hoắc). Mặc dù đây là giải pháp được nhiều lập trình viên lựa chọn vì có thể dùng Code tự động, tuy nhiên mình đánh giá rất thấp vì nó ảnh hưởng hệ thống.
Cách 3: gọi Code của các ký tự có dấu. Cách này hơi phức tạp mỗi khi gọi 1 thông báo.

Và sau đây mình xin giới thiệu 2 phương pháp để có thể có msgbox bằng tiếng Việt Unicode mà không phải thay đổi hệ thống hay phức tạp gì. Mời bạn xem ứng chương trình demo.
Có thắc mắc gì xin hỏi tại đây!
 Tải Demo

Posted in Unicode, VBA | Leave a Comment »

Sử dụng Unicode tiếng Việt trong MS Access

Posted by Noname trên 10.11.2009

TG:Võ hùng- PC world

Trong Access 2K trở lên chạy trên Windows XP/2K, không cần phải thay thế font hệ thống bằng các font TCVN, VNI, Vietware…, bạn vẫn có thể sử dụng font Unicode tiếng Việt trong các thành phần từ khi lập trình cho đến khi sử dụng: ô nhập liệu, tiêu đề trên form, menu, toolbar… Quan trọng nhất, bạn có thể viết code sử dụng font Unicode để tạo các message box hiển thị tiếng Việt. Điểm mấu chốt là khi tạo các form, report, menubar, toolbar, bạn sử dụng font Unicode dựng sẵn, nhưng khi lập trình (viết code) bạn dùng font Unicode tổ hợp. Lưu ý: khi viết code nhớ chọn font có chữ Vietnamese ở đằng sau, ví dụ font Times New Roman (Vietnamese).

Cài đặt hệ điều hành 2K/XP

Vào Control panel->Regional and Language Options. Trong bảng này có 3 tab:

+ Tab Regional options (gọi là Tab 1)

+ Tab Languages (gọi là Tab 2)

+ Tab Advanced (gọi là Tab 3)

– Đầu tiên bạn vào Tab 2, đánh dấu chọn “Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai)” (nếu chưa chọn). Có thể chương trình yêu cầu bạn đưa vào đĩa cài đặt WinXP(2K). Lưu ý: không nên dùng các đĩa cài đặt XP đã được chỉnh sửa như Wesmosiss WinXP,…

– Chọn OK và khởi động lại máy.

– Vào lại Tab 1, chọn Vietnamese.

– Vào Tab 3, chọn Vietnamese.

– Chọn OK và khởi động lại máy.

Cài đặt MS Office

Sau khi đã cài đặt MS Office, bạn vào Start -> Programs -> Microsoft Office Tools -> Microsoft Office Language Settings, chọn ngôn ngữ mặc định là Vietname

Posted in Tổng quát, Unicode | Leave a Comment »